Warunki i zasady korzystania

Dostęp do witryny www.archivagroup.pl (zwanej dalej dla zwięzłości „Witryną”) podlega warunkom przedstawionym poniżej. Korzystając z Witryny, użytkownik bezwarunkowo zgadza się na przestrzeganie wszystkich opisanych poniżej klauzul.

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Materiały opublikowane i/lub odtworzone na Stronie (w tym, aby wymienić kilka, ale nie wszystkie: informacje, loga, elementy graficzne, dźwięki, obrazy, znaki towarowe, etc., zwane dalej dla zwięzłości „Informacjami”) są wyłączną własnością (lub są przyznane do użytku przez osoby trzecie) Archiva Srl. Zawartość Strony jest dostępna wyłącznie do użytku osobistego i nie jest przeznaczona do celów komercyjnych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Archiva Srl aktywnie chroni swoje prawa własności intelektualnej. Treści publikowane na Witrynie są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich i praw własności przemysłowej. Częściowa lub całkowita reprodukcja informacji jest dozwolona tylko po uprzednim pisemnym zezwoleniu Archiva Srl. Surowo zabrania się modyfikowania, kopiowania, reprodukowania, dystrybuowania, transmitowania lub rozpowszechniania zawartości tej strony bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Archiva Srl. W szczególności zabronione jest kopiowanie oprogramowania używanego do obsługi strony, tworzenie podobnych programów, śledzenie i/lub używanie kodu źródłowego wyżej wymienionych programów.

Archiva Srl nie korzysta z materiałów osób trzecich objętych prawem autorskim bez wyraźnego wskazania ich właścicieli. Reprodukcja wspomnianego materiału, który może znajdować się na Stronie może być ograniczona przez właściciela; należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na reprodukcję materiału w innych publikacjach w formie papierowej i/lub elektronicznej.

ZRZECZENIE

Archiva Srl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać informacje w sposób terminowy i dokładny, jednak nie może zagwarantować, że wspomniane informacje są poprawne w momencie ich wydania i że pozostaną poprawne w czasie. Wszystkie usługi świadczone przez Archiva Srl nie stanowią zobowiązania, dlatego też Archiva Srl wyraźnie zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, do usunięcia lub zmiany wszystkich lub części stron Witryny lub całej publikacji bez ponoszenia odpowiedzialności.

Archiva Srl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, niedokładności i/lub pominięcia związane z materiałami zawartymi na Stronie; Archiva Srl nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie (w tym infekcje wirusowe przeniesione na Państwa sprzęt spowodowane dostępem i/lub połączeniem ze Stroną lub pobraniem jej zawartości) spowodowane, poniesione lub określone przez dostęp lub korzystanie ze stron Strony.

LINK

Linki są użytecznym źródłem informacji dla odwiedzających Witrynę, dlatego też Archiva Srl oferuje linki do innych stron internetowych dla Państwa wygody w celu dostarczenia dalszych informacji. Archiva Srl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach oraz za ich wykorzystanie przez osoby trzecie; Archiva Srl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub powstałe w wyniku dostępu do tych stron, połączenia z nimi lub pobrania ich zawartości.

WYKONALNOŚĆ. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY

Wyżej wymienione klauzule stanowią integralną część Witryny i podlegają prawu włoskiemu. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych klauzul zostanie uznana za nieważną, nielegalną lub nieskuteczną, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych części, które nadal będą skuteczne. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tego tytułu będą kierowane do Sądu w Weronie. Archiva Srl zastrzega sobie jednak prawo do podjęcia kroków prawnych w celu ochrony swoich praw przed władzami sądowymi w innych miastach lub krajach niż Włochy.

ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE LOGO ARCHIVA SRL

Loga, logotypy, znaki rozpoznawcze i towarowe, strony internetowe, obrazy ekranów lub inne wyróżniające cechy Archiva Srl („Loga”) stanowią cenne aktywa, które Archiva Srl aktywnie chroni. Aby korzystać z Logo – przestrzegając postanowień niniejszego regulaminu – należy posiadać wyraźne upoważnienie od Archiva Srl („Upoważnienie”). Upoważnienie można uzyskać wysyłając specjalny wniosek („Formularz”) zawierający cel, dla którego wymagane są Logotypy. Wraz z Autoryzacją, Archiva Srl udziela użytkownikowi nieodpłatnie niezbywalnego i niewyłącznego prawa do używania Logotypów tylko i wyłącznie w celu i na materiałach określonych w Formularzu.

Jeśli istnieje istniejąca umowa z Archiva Srl, która określa sposób wykorzystania Logotypów, nie musisz przeprowadzać procedury autoryzacji; procedura ta jest jednak konieczna, aby zażądać autoryzacji dla innych sposobów wykorzystania, które nie są zawarte w istniejącej umowie. W drodze wyjątku od powyższego, Logo może być używane bez uprzedniej pisemnej zgody Archiva Srl tylko wtedy, gdy na stronie Archiva Srl znajduje się jasna i wyraźna deklaracja, że Logo może być używane bez autoryzacji (np. pola wyszukiwania).

W każdym przypadku, Logo musi być używane zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej, a w szczególności:

 • można używać wyłącznie elementów graficznych zatwierdzonych przez Archiva Srl;
 • w tekście musi być zawarta deklaracja jasno stwierdzająca, że Logo jest własnością Archiva Srl;
 • Logo musi być wyraźnie odróżnione od otaczającego je tekstu;

 

Zabronione są następujące operacje:

 • usuwanie, zniekształcanie lub zmienianie w jakikolwiek sposób i/lub pod jakąkolwiek postacią nawet tylko jednego elementu Logo, niezgodnie z kryteriami określonymi przez Archiva Srl;
 • kopiowania lub naśladowania znaku firmowego Archiva Srl, w tym graficznego aspektu projektów stron internetowych należących do Archiva Srl lub prezentacji logo lub kombinacji kolorów, elementów typograficznych, projektów graficznych, ikon produktów lub obrazów wyraźnie kojarzonych z Archiva Srl;
 • używania znaków, logotypów, sloganów lub projektów, które mogą być mylone z Logotypami;
 • rejestrowania Logotypów z nazwami dominującymi drugiego stopnia;
 • reprodukowania Logotypów w sposób uznany przez Archiva Srl, według jej niepodważalnej oceny, za oszukańczy, niewłaściwy, oszczerczy, nielegalny, zniesławiający, lekceważący lub podły dla Archiva Srl;
 • wyświetlania Logotypów na jakimkolwiek nośniku cyfrowym, papierowym lub innym w widocznym miejscu lub w jakimkolwiek innym miejscu, które może błędnie sugerować, że istnieje związek lub przynależność do Archiva Srl, lub sponsorowanie lub aprobata ze strony Archiva Srl; wyświetlania Logotypów w miejscu, które może błędnie sugerować, że zawartość stron została stworzona przez Archiva Srl;
 • wyświetlania Logotypów na jakiejkolwiek stronie internetowej, która zawiera lub wizualizuje treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych;
 • umieszczania Logotypów w nazwach produktów, usług, znaków, logotypów lub firm.

Prawa związane z własnością znaków towarowych różnią się w zależności od kraju. Niektóre kraje stosują surowe sankcje karne i cywilne za niewłaściwe użycie symbolu rejestracyjnego. Dlatego nie zaleca się używania symbolu rejestracyjnego (®) w krajach, w których znak towarowy nie jest zarejestrowany.

Archiva Srl zastrzega sobie wyłączne prawo do wycofania lub zmiany, według własnego uznania, Zezwolenia oraz do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu wykorzystaniu niezgodnemu z postanowieniami niniejszego regulaminu, naruszającemu prawa własności intelektualnej lub niezgodnemu z obowiązującym prawem.